Over ons privacybeleid

Ondernemend Hilversum geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ondernemend Hilversum.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met ons, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Ondernemend Hilversum vindt de persoonlijke gegevens van haar klanten, partners, als ook van haar andere relaties en bezoekers van de website belangrijk. Daarom gaat Ondernemend Hilversum zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ondernemend Hilversum in een eenmanszaak, ingeschreven bij de KvK onder nummer 58017399, gevestigd te Hilversum.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u zich registreert of aanmeldt voor een van onze diensten of activiteiten, wanneer u een publicatie bestelt, u aanmeld voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Ondernemend Hilversum of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Ondernemend Hilversum.

 • Wanneer u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, partners, openbare bronnen of sociale netwerken.
 • We gebruiken deze gegevens uitsluitend als u deze bronnen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met anderen.
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor uw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor u en Ondernemend Hilversum.

WELKE GEGEVENS VERAZEMELEN WIJ
We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van uw organisatie, naam, telefoonnummer, functie en e-mailadres, We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van u hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails. Via onze applicaties en websites kunnen we IP-adressen, en op de sites ondernomen activiteiten verzamelen. Als wij met uw toestemming bijvoorbeeld foto’s of video’s uploadt naar onze website of berichten of opmerkingen eraan toevoegt, kan deze informatie worden gelezen door iedereen die de website bezoekt en worden gebruikt voor doeleinden waarover wij en u geen enkele controle hebben. Om deze reden is Ondernemend Hilversum niet verantwoordelijk voor de informatie die u op de website zet.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van onze diensten en klantenservice. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en sollicitanten bij of (vrijwillige) medewerkers van ons bedrijf. We kunnen uw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

 • U de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.
 • voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, licentiedetails, factuur, herinneringen en dergelijke.
 • om uw nieuwsbrieven en andere notificaties te sturen.
 • om de diensten van Ondernemend Hilversum te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses.
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • antwoorden op een contact- of ander webformulier dat u bij ons heeft ingevuld.
 • opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (klantondersteuning, e-mails, chats of telefoontjes).
 • U te waarschuwen bij een storing in onze dienstverlening (systeemberichten).
 • contact met u opnemen om uw mening te peilen over onze diensten.
 • een sollicitatie verwerken.

WANNEER VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
We delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw informatie met geen enkele derde zonder uw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

 • voor de uitvoering van de door uw gevraagde dienstverlening;
 • als de gegevens openbaar zijn;
 • als Ondernemend Hilversum op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN
Als u via de website of andere diensten of producten van Ondernemend Hilversum terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Ondernemend Hilversum controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar Ondernemend Hilversum naar linkt. Ondernemend Hilversum adviseert u daarom u bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat u hen (persoonlijke) informatie verschaft.

HOE KUNT U DE TOESTEMMING INTREKKEN
Als u geen marketing en promotieberichten over onze diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar mail@ondernemendhilversum.nl. We zullen binnen een periode van 2 weken na ontvangst van u verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat wij u nog op andere gronden mailingen en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van uw overeenkomst of partnerschap met ons.

WAT ZIJN UW RECHTEN
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Ondernemend Hilversum verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen uw verzoek binnen 2 weken na ontvangst. U kunt uw persoonsgegevens die Ondernemend Hilversum heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: mail@ondernemendhilversum.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Ondernemend Hilversum kan u vragen uw identiteit aan te tonen als uw verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop Ondernemend Hilversum omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS
Ondernemend Hilversum bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Ondernemend Hilversum behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. Wij verzoeken u dit privacy statement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacy statement met zich meebrengen, brengen we u per email op de hoogte.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via mail@ondernemendhilversum.nl

Laatst bijgewerkt:

11-01-2020

Ondernemend Hilversum

mail@ondernemendhilversum.nl
Eemnesserweg 65
1221 CV  Hilversum

 

Ondernemend Hilversum

Eemnesserweg 65
1221 CV  Hilversum
Mobiel: 06-25023103